PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK

NADĚJE SE ZAVAZUJE KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBSAHU SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.nadeje.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.12 . 2022. Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek studiem wwworks s.r.o. Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: vaclav.grindler@nadeje.cz. Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Jméno: Václav Grindler
Adresa: Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice
E-mail: vaclav.grindler@nadeje.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz